Výroba a servis foriem

Vstrekovacie formy sú často komplikované technické zariadenia, ktoré musia spĺňať mnohé požiadavky, odolať vysokým tlakom a teplotám, musia byť stabilné s presnými rozmermi a výlisky musia byť ľahko vyberateľné z dutiny formy. Konštrukcia a výroba je preto náročná na odborné znalosti, finančné náklady, ale aj časový rozsah.

Dutinu formy, resp. tvar výlisku, zhotovujeme prostredníctvom počítačových programov CAX. Najprv sa súčiastka navrhne, nasleduje modelovanie v CAD systéme a potom sa pomocou počítačových CAM programov obrába na CNC stroji. Okrem týchto technológií používame aj rôzne iné technológie, ako napríklad elektro-erozívne rezanie drôtom, prípadne hĺbenie, ktoré umožňujú prácu mimoriadne tvrdých a odolných materiálov.

Vývojový diagram nástrojov

Nákupná objednávka
Prijatá nákupná objednávka smeruje na výrobné oddelenie, na ktorom sa spracúvajú 3D dáta dielov, ich prototypovanie a ich technické špecifikácie.
Konštrukcia formy
Výrobný tím začína pracovať s odsúhlasenou technickou dokumentáciou dielcov a nasleduje k zhotovenie 3D modelu formy. Súčasťou našich príprav sú analýzy vyrobiteľnosti, správneho plnenia dutiny formy, deformačné a pevnostné analýzy, ktoré vykonávame prostredníctvom 3D CAD softvérov. Následne dochádza k objednávke materiálov a komponentov na zostavenie formy podľa konštrukčných dát.
Výroba formy
Výroba formy prebieha po schválení konštrukčných dát a výrobnej dokumentácie. Výrobné oddelenie zhotovuje technológiu výroby a následne prebieha CNC programovanie a samotná výroba potrebných komponentov, prostredníctvom rôznych technológií, ako frézovanie, sústruženie, elektro-erozívne obrábanie, brúsenie, vŕtanie, laserové popisovanie, povrchová úprava a iné. Tieto komponenty sú kontrolované z hľadiska predpísaných tolerancií a výrobných postupov. Po zhotovení všetkých dielcov nasleduje ich montáž do zostáv, z ktorých sa stane jednotlivá zostava-forma.
Kontrola formy
Aby všetko správne fungovalo, každú formu dôkladne kontrolujeme a testujeme. Počas testov sa vykonávajú kontroly tesnosti chladiacich okruhov, funkčnosť horúcich rozvodov, tušírovanie formy, funkčnosť pohyblivých častí i kontrola hydraulických a vzduchových prvkov.
Export formy
Po splnení všetkých potrebných skúšok, nasleduje praktická skúška v našej lisovni OSMOS PLASTICS, v ktorej sa zhotovujú vzorky. Po úspešnom vzorkovaní sú diely kontrolované oddelením kvality podľa schválenej dokumentácie na 2D a 3D meracích zariadeniach a následne je vystavený merací protokol. Po jeho schválení zákazníkom sa forma pripraví na prevoz spolu s kompletnou technickou dokumentáciu.